MI ŠTEDIMO VAŠE VREME!

    AGENCIJA FENIX    |    TEHNIČKI PREGLED    |    NAČINI PLAĆANJA    |    VOZAČKE DOZVOLE    |    BONUS-MALUS    |    ZELENA KARTA    |    POMOĆ NA PUTU    |    PRENOS VLASNIŠTVA    |    KONTAKT    


VOZAČKE DOZVOLE


 ZAMENE VOZAČKE

DOZVOLE I IZDAVANjE NOVE


 


 

 


Treba priložiti:


      1. vozačku dozvolu koja ističe ;


      2. uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilima i skupovima vozila one kategorije za koje se zahteva izdavanje vozačke dozvole koje nije starije od šest meseci (dokaz treba priložiti ako je ranija dozvola izdata na period kraći od 10 godina iz zdravstvenih razloga, odnosno ako zahtev podnosi lice koje je starije od 65 godina života);


      3. važeću ličnu kartu na uvid.


Vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima izdaje se na rok od 10 godina. Licima starijim od 65 godina dozvola se izdaje na rok važenja do najviše pet godina. Licima koja u vreme izdavanja vozačke dozvole imaju više od 55 godina, dozvola se izdaje sa rokom važenja do navršene 65. godine. Izuzetno, dozvola se može izdati i na kraće vreme, na osnovu nalaza i mišljenja u uverenju o zdravstvenoj sposobnosti za vozača.


Ako važnost stare vozačke dozvole nije istekla, podnosilac zahteva tu dozvolu zadržava do uručenja nove, kada staru dozvolu vraća.


 


USLOV DA MOŽEMO DA IZVRŠIMO OVU USLUGU


JE DA LICE IMA NOVU LK ILI PASOŠ